Slavic Calendar 2023: Keepers of Tradition

Podziel się:

This year the sheets of the Calendar are decorated with chosen keepers of the Slavic tradition. We will dip you into the world of old (and not so old) Slavdom, where the volkhv will tell the future, the guslar will put you in a trance by playing on the goslings, płanetnik will remove the clouds, the soothsayer will remove the charm, whereas fiddler will make you will fall from the tiredness of dancing.

We took up this topic to remind you of the important roles of these characters in Slavic communities, to save these functions from oblivion, and to clear up some misunderstandings.

The artwork has been prepared using multiple techniques, so each card has its own unique style.

Slavic names appear in the Calendar. Their assignment to specific days should not be treated in the category of name days – this concept did not exist in the Slavic region before the adoption of Christianity. At the same time, we encourage you to give Slavic names to children.

The calendar is available in our store (shipping and collection within Poland) since November 14.

To order the Calendar abroad, you will need to complete a form. Foreign shipping costs depend on the country and the weight of the package. They will be calculated manually and communicated via e-mail.

USA customers

The distribution in the USA is organized locally, so if you are based there, you will not need to wait until calendars cross the Atlantic – the parcel is already there since 1st December. We have sent 22 English and 5 Polish ones, so waste no time if you want to have the calendars for Christmas/Yule/Szczodre Gody.

Within the US we ship with UPS, the prices are the following:
1 calendar – $43,
2 calendars – $55,
3 calendars – $67 (maximum envelope capacity).

Also, if you are based in the upstate New York or Lower New England region, you can arrange the pick up in person – this is the cheapest option and will cost you just $15 paid in cash.

The prices are higher than the previous year due to higher prices of paper, materials, electricity, and the labor force in Poland. However, thanks to the creation of the distribution point in Connecticut, we were able to accelerate the bulk shipment and split its costs. Please complete the form, we will contact you. If you’d like to use the pick-up in-person option, please mention it in the comments, and remember to provide your phone number.

The cover is decorated by the priest:

The authors used the following bibliography to prepare the descriptions of the keepers of tradicion:

 • Baranowski Bohdan, Ludzie gościńca w XVII-XVIII w., Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1986.
 • Baranowski Bohdan, Procesy czarownic w Polsce w XVII i XVIII wieku, Replika, Poznań 2021.
 • Biegeleisen Henryk, Lecznictwo ludu polskiego, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1929.
 • Biegeleisen Henryk, Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego, Ateneum, Lwów 1927.
 • Biegeleisen Henryk, U kolebki, przed ołtarzem, nad mogiłą, Instytut Stauropigjański, Lwów 1929.
 • Bieńkowski Andrzej, Ostatni wiejscy muzykanci, Wydawnictwo Muzyka Odnaleziona, Warszawa 2012.
 • Bieńkowski Andrzej, Sprzedana muzyka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2007.
 • Boryś Wiesław, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.
 • Brückner Aleksander, Słownik etymologiczny języka polskiego, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1927.
 • Bystroń Jan, Słowiańskie obrzędy rodzinne: obrzędy związane z narodzeniem dziecka, Akademia Umiejętności, Kraków 1916.
 • Charyton Małgorzata Anna, Oblicza „chorób ludowych” w kulturze podlaskich Białorusinów [w:] Białorusini – historia i kultura, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa 2010.
 • Charyton Małgorzata Anna, Szeptuchy – tradycja żywa. Współcześni uzdrowiciele ludowi na Podlasiu [w:] Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologii medycznej, Biblioteka Telgte, Poznań 2010.
 • Charyton Małgorzata Anna, Współczesna medycyna ludowa na Podlasiu – oczyma szeptuch [w:] Medicina magica. Oblicza medycyny niekonwencjonalnej, Wydawnictwo Instytutu Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec 2011.
 • Czachowski Hubert, Kostrzewa Agnieszka, Łopatyńska Hanna M., Akwizytorzy szczęścia. O dawnych i współczesnych kolędnikach, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüffnerowej, Toruń 2020.
 • Eliade Mircea, Kowale i alchemicy, tłum. Andrzej Leder, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2007.
 • Gieysztor Aleksander, Mitologia Słowian, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 • Grębecka Zuzanna, Słowo magiczne poddane technologii, NOMOS, Kraków 2006.
 • Grochowski Piotr, Dziady. Rzecz o wędrujących żebrakach i ich pieśniach, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009.
 • Гура Александр Викторович, Брак и свадьба в славянской народной культуре: Семантика и символика, Индрик, Москва 2012.
 • Helmold, Helmolda Kronika Słowian, tłum. Józef Matuszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1974.
 • Jasiewicz Zbigniew, Pelczyk Antoni, Kuźnia jako obiekt architektoniczny w krajobrazie wsi wielkopolskiej: od XVIII do XX wieku [w:] Studia Lednickie VII, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Poznań-Lednica 2002, s. 265-293.
 • Kotula Franciszek, Muzykanty, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1979.
 • Kowalski Piotr, Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Libera Zbigniew, Znachor w tradycjach ludowych i popularnych XIX-XX wieku, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, Wrocław 2003.
 • Mańczak Witold, Polski słownik etymologiczny, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2017.
 • Modzelewski Karol, Barbarzyńska Europa, Iskry, Kraków 2004.
 • Moszyński Kazimierz, Kultura ludowa Słowian, t. 2: Kultura duchowa, cz. 2, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1934.
 • Nowacki Jan, Znaleziska późnośredniowiecznych narzędzi kowalskich z małych siedzib obronnych (Siedlątków, Plemięta, Pęczniew i Raciąż), praca licencjacka pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Kruppé, Warszawa 2006.
 • Rusek Zbigniew, Цигулка, гъдулка… i inne nazwy ‘skrzypiec’ w języku bułgarskim (w porównaniu z pozostałymi językami słowiańskimi) [w:] Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. 48, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013.
 • Славянские древности: Этнолингвистический словарь (ред. Т. А. Агапкина, Л. Н. Виноградова, В. Я. Петрухин, С. М. Толстая), т. 1-5, Международные отношения, Москва 1995-2012.
 • Šešo Luka, O krsniku: od tradicijske pojave u predajama do stvarnog iscjelitelja, „Studia ethnologica Croatica” 2003, t. 14/15, nr 1, s. 23-53.
 • Szyjewski Andrzej, Religia Słowian, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003.
 • Vinšćak Tomo, O štrigama, štrigunima i krsnicima u Istri, „Studia ethnologica Croatica” 2005, t. 17, nr 1, s. 221-235.
 • Walęciuk-Dejneka Beata, Ludowy obraz kobiety – perspektywa inności: folklor i literatura, Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, Siedlce 2014.
 • Zadurska Olga, Kowal [w:] Słownik polskiej bajki ludowej (red. V. Wróblewska), t. 2, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018.
 • Zadurska Olga, Naznaczeni od Pana Boga. Obcy wśród swoich na wsi polskiej XIX i początku XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2021.
 • Zdziechiewicz Alicja, Obraz kobiety w staropolskich popularnych poradnikach medycznych [w:] Napis IX, Wydawnicwto DiG, Warszawa 2003, s. 5-30.