Kalendarz Słowiański 2024: Macierzyństwo

Podziel się:

W ręce miłośników rodzimej wiary i kultury po raz kolejny oddajemy Kalendarz Słowiański. Publikacja zawiera 13 ilustracji wzbogaconych pobudzającymi wyobraźnię opisami, opartymi o rzetelne źródła i ich opracowania. Temat przewodni edycji na 2024 rok stanowi Macierzyństwo. Na poszczególnych kartach przybliżamy tradycyjne słowiańskie konteksty relacji matki i dziecka – od ciąży, poprzez poród i wychowanie pociechy, po oddanie jej społeczności we właściwym rytuale przejścia.

W tym roku podjęliśmy współpracę z wydawnictwem Imiona Słowiańskie. Dzięki temu możecie zakupić nasz kalendarz w sklepie wydawnictwa wraz z wieloma innymi ciekawymi książkami o tematyce słowiańskiej.

Bibliografia:

 • Bartmiński Jerzy, Bielak Agata, Językowo-kulturowy obraz słomy w polskiej lingwokulturze. Szkic etnolingwistyczny, „Etnolingwistyka” 2017, nr 29, s. 111–133.
 • Biegeleisen Henryk, Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego, Towarzystwo Wydawnicze „Ateneum”, Lwów 1927.
 • Boryś Wiesław, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.
 • Bystroń Jan Stanisław, Słowiańskie obrzędy rodzinne: obrzędy związane z narodzeniem dziecka, Akademia Umiejętności, Kraków 1916.
 • Ceklarz Katarzyna, Janicka-Krzywda Urszula, Czary góralskie. Magia Podtatrza i Beskidów Zachodnich, Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane 2014.
 • Chojnowski Zbigniew, Polska tradycja literacka w piśmiennictwie mazurskim. Recepcja i wypisy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2021.
 • Ciszewski Stanisław, Ognisko. Studyum etnologiczne, Akademia Umiejętności, Kraków 1903.
 • Dzik Michał, W sprawie pochodzenia wczesnośredniowiecznych grzechotek guzowatych [w:] Od Bachórza do Światowida ze Zbrucza. Tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu źródłoznawczym. Księga jubileuszowa Profesora Michała Parczewskiego (red. Barbara Chudzińska, Michał Wojenka, Marcin Wołoszyn), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kraków-Rzeszów 2016, s. 397–419.
 • Fischer Adam, Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1921.
 • Frazer James George, Złota gałąź. Studia z magii i religii, tłum. Henryk Krzeczkowski, Vis-à-vis Etiuda, Kraków 2017.
 • Von Gennep Arnold, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, przeł. Beata Biały, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2006.
 • Gieysztor Aleksander, Mitologia Słowian, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 • Górny Halszka, Słowiańskie imiona dwuczłonowe zachowane w najstarszych polskich toponimach (rekonesans), „Onomastica” 2017, t. 61, nr 1, s. 255–264.
 • Jasiczek Marta, Wiejskie dziecko w języku i kulturze, „Słowo. Studia językoznawcze” 2018, nr 9, s. 201–217.
 • Józefów-Czerwińska Bożena, Zabobonem nazwano… O wierzeniach, wartościach i dawnych przekonaniach mieszkańców polsko-białoruskiego pogranicza w ich związkach z przeszłością, Trzecia Strona, Warszawa 2017.
 • Józefów-Czerwińska Bożena, Masłowska Ewa, Shved Inna, Kołysanie, obrzędowe huśtanie się jako symboliczne reprezentacje ruchu wahadłowego (w świetle kognitywnych badań polskiego i wschodniosłowiańskiego folkloru), „Studia Religiologica” 2022, t. 55, nr 1, s. 1–15.
 • Kabacińska Katarzyna, Od grzechotki do… – słów kilka o zabawkach dziecięcych, „Studia Edukacyjne” 2010, nr 11, s. 125–138.
 • Kabacińska-Łuczak Katarzyna, Ratajczak Krzysztof, Dziecko chłopskie w czasie profanum – konteksty edukacyjne (średniowiecze – epoka nowożytna), „Biuletyn Historii Wychowania” 2017, nr 36, s. 7–32.
 • Kalniuk Tomasz, Dualność dzieci i starców w polskiej kulturze ludowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2015 (https://repozytorium.umk.pl/handle/item/2969 – dostęp: 27.05.2023).
 • Kalniuk Tomasz, Mityczni obcy. Dzieci i starcy w polskiej kulturze ludowej przełomu XIX i XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.
 • Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego t. 9: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia urodzinowe, cz. 2: Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z matką i dzieckiem (red. Kłodnicki Zygmunt, Pieńczak Agnieszka), Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław – Cieszyn 2013.
 • Kotula Franciszek, Przeciw urokom, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1989.
 • Kowalik Artur, Kosmologia dawnych Słowian, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2004.
 • Łuczyński Michał, Bogowie dawnych Słowian. Studium onomastyczne, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2020.
 • Łuczyński Michał, Mity Słowian. Śladami świętych opowieści przodków, Wydawnictwo Triglav, Szczecin 2022.
 • Marczewska Marzena, Dąb – drzewo zmarłych (z rozważań nad językowo-kulturowym obrazem dębu, „Etnolingwistyka” 1997–1998, nr 9–10, s. 121–134.
 • Marczewska Marzena, Drzewa w języku i kulturze, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2002.
 • Modzelewski Karol, Kto postrzygł Siemowita? Słowiańscy dioskurowie w micie dynastycznym Piastów, „Kwartalnik Historyczny” 2017, t. 124, nr 4, s. 661–675.
 • Myśliborska grzechotka – pisanka, zabawka, przedmiot, instrument? (red. Agnieszka Jobke-Fus, Magdalena Szymczyk), Muzeum Pojezierza Myśliborskiego, Myślibórz 2020.
 • Ogrodowska Barbara, Polskie tradycje i obyczaje rodzinne, Sport i Turystyka MUZA SA, Warszawa 2004.
 • Potkański Karol, Postrzyżyny u Słowian i Germanów, Akademia Umiejętności, Kraków 1895.
 • Siemianowska Ewelina, Wczesnośredniowieczne grzechotki i pisanki w strefie przebiegu szlaku lądowego z Rusi na Pomorze [w:] Kultura materialna średniowiecza w Polsce. Materiały ze studenckiej konferencji naukowej. Toruń, 24–25 kwietnia 2008 roku (red. Paweł Kucypera i Sławomir Wadyl), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008, s. 67–84.
 • Simonides Dorota, Od kolebki do grobu, Instytut Śląski w Opolu, Opole 1988.
 • Stefaniak Beata, Od lipowej kolebeczki do „kołyski na srebrnych nowiach” – uwagi o języku kołysanki, „Pamiętnik Literacki” 2011, nr 1, s. 155–177.
 • Stefaniak-Maślanka Beata, Czary nad kołyską. Magia słowa w kołysance ludowej i lirycznym wierszu kołysankowym, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2012, nr 3, s. 159–171.
 • Stefaniak-Maślanka Beata, Kołysanka jako komunikat o świecie (na przykładzie kołysanek użytkowych i poetyckich o tematyce społecznej) [w:] Linguarum silva, t. 2: Słowo – znaczenie – relacja w języku i w tekście (red. Barbara Mitrenga), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 175–198.
 • Stefaniak-Maślanka Beata, Nad kolebką czy nad grobem? Opozycja życia i śmierci a związki kołysanki z formami twórczości żałobnej [w:] Linguarum silva, t. 1: Opozycja – przeciwieństwo – kontrast w języku i w tekście (red. Barbara Mitrenga), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 167–184.
 • Ślusarski Konrad Wiesław, Wczesnośredniowieczne pisanki i grzechotki gliniane z ziem polskich. Próba typologii [w:] Hereditatem cognoscere. Studia i szkice dedykowane Profesor Marii Miśkiewicz (red. Zbigniew Kobyliński), Państwowe Muzeum Archeologiczne, Warszawa 2004, s. 79–110.
 • Wakarelski Christo, Etnografia Bułgarii, tłum. Kole Simczijew, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1965.
 • Zabawka – przedmiot ludyczny i obiekt kolekcjonerski (red. Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Dorota Żołądź-Strzelczyk), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.
 • Zadrożyńska Anna, Powtarzać czas początku, cz. 2: O polskiej tradycji obrzędów ludzkiego życia, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1988.
 • Zadurska Olga, Naznaczeni od Pana Boga. Obcy wśród swoich na wsi polskiej XIX i początku XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2021.
 • Żołądź-Strzelczyk Dorota, „A cacek też dużo było”. Zabawki dziecięce na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej, „Kwartalnik Historyczny” 2013, r. 120, nr 1, s. 5–30.
 • Żołądź-Strzelczyk Dorota, Dziecko w dawnej Polsce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002.